Algemene Voorwaarden

Download de algemene voorwaarden als pdf

Algemene leveringsvoorwaarden van:
Rietdekkersbedrijf Vos Rieten Daken

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, opdrachten en overeenkomsten tot het leveren van producten en diensten tussen het rietdekkersbedrijf en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd, voor het rietdekkersbedrijf niet bindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door het rietdekkersbedrijf zijn geaccepteerd.

2. Toepasselijk recht + bevoegde rechter
Op deze algemene voorwaarden en op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, opdrachten en overeenkomsten tot het leveren van producten en diensten tussen het rietdekkersbedrijf en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elkaar ander recht. Geschillen zullen, voorzover niet schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda.

3. Totstandkoming opdrachten
Grondslag offertes
De offerte is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever tot dan toe is verstrekt. De opdrachtgeverstaat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering heeft verstrekt. Wij zullen de door ons te verrichten werkzaamheden en de levering van producten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig goed vakmanschap uitvoeren volgens de richtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers. De opdrachtgever aanvaardt dat de duur van de opdracht behalve door inspanning van ons bedrijf kan worden beïnvloed door velerlei factoren, wij kunnen dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.
Tarieven en kosten
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfkosten, kosten van derden die ten behoeve van de opdrachtuitvoering moeten worden gemaakt en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden doorberekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die ons noodzaken tot tariefaanpassingen of aanpassingen van de hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zullen worden doorberekend.
Geldigheidsduur offerte
De offerte heeft een geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij in de offerte anders staat vermeld. Binnen de geldigheidsduur is de offerte niet bindend tot het moment dat de opdracht schriftelijk aan het rietdekkersbedrijf wordt verstrekt en hij deze heeft geaccepteerd. Een mondelinge opdracht zal schriftelijk door het rietdekkersbedrijf worden bevestigd. Verschuift de geplande aanvangsdatum van het werk meer dan 3 maanden dan is de in de offerte genoemde prijs niet langer bindend.
Afsluiting
In financiële zin is de opdracht afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever het rietdekkersbedrijf hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

4. Wijziging opdrachten
Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht. Zonodig zal in dit geval aanpassing van de opdracht plaatsvinden.
Bij voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de eerste opdracht en daarmee één geheel vormen. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht hierdoor kan worden beïnvloed. Indien deze wijzigingen de kostenvergoedingen beïnvloeden of leiden tot meerwerk zal dit in rekening worden gebracht.

5. Voortijdige beëindiging van de opdracht
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de opdracht. Niet tijdige uitvoering van enig onderdeel van de opdracht geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij tevoren het specifieke belang van een bepaalde termijn door de opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en dit door het rietdekkersbedrijf schriftelijk is geaccepteerd. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer recht op aanspraak opgelaten van tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden. Tevens worden dan alle gemaakte nog niet gedeclareerde opdrachtgebonden kosten in rekening gebracht. Indien de annulering van de opdracht plaatsvindt binnen een termijn van 6 weken voor de geplande aanvangsdatum is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer tenminste 10% van de aanneemsom verschuldigd. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt of surséance van betaling aanvraagt, heeft het rietdekkersbedrijf het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen. Opdrachtgever nog opdrachtnemer kunnen enige nadere aanspraak oor recht van welke aard dan ook claimen op grond van de voortijdige beëindiging van de opdracht.

6. Betaling
Betaling geschiedt als volgende:
Bij opdrachten liggend beneden € 5000,00 incl. BTW dient de opdrachtgever na uitvoering van de werkzaamheden binnen 8 dagen na factuurdatum het factuurbedrag te voldoen.
Bij opdrachten liggend boven € 5000,00 incl. BTW dient de opdrachtgever binnen 8 dagen de navolgende termijnen te voldoen:
– 10% (1e termijn) bij opdracht
– 50% (2e termijn) bij aanvang van werkzaamheden
– 40% (3e termijn) na oplevering
Na het verstrijken van de factuurvervaldatum is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld aan de hand van het rapport Voorwerk II. Opschorting dan wel verrekening is niet toegestaan.

7. Garantie
De door de opdrachtnemer naar aanleiding van een schriftelijk opdracht uitgevoerde werkzaamheden worden uitsluitend gegarandeerd gedurende 10 jaar na oplevering tegen schade ten gevolgen van slechte en/of ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden. De garantie vervalt indien een ander dan de opdrachtnemer reparaties en/of andere werkzaamheden aan het dak heeft uitgevoerd (bijv. het behandelen van het dak met chemicaliën).

8. Aansprakelijkheid
De opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap waarop door de opdrachtgever mag worden vertrouwd en eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever ontstaan, die het directe gevolg is van verwijtbare gedragingen van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is in dit geval slechts aansprakelijk tot het bedrag van de opdracht. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade nog voor schade geleden door derden. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door windkracht 8 of meer, door vogels, ratten, luizen en ander ongedierte.

Vastgesteld Meeuwen, 10 november 2016.